top of page
KVKK Aydınlatma Metni

RGC Gıda Catering Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd.  Şti. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bu metinde kısaca “Kanun” olarak adlandırılacaktır), ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (bu metinde kısaca “Tebliğ” olarak adlandırılacaktır) ile T.C.Anayasası (bu metinde kısaca “Anayasa” olarsak adlandırılacaktır) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (bu metinde kısaca “Sözleşme” olarak adlandırılacaktır) yer alan “özel hayatın korunması” ilkeleri yarınca, RGC Gıda Catering Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd.  Şti. Yönetimi (bu metinde kısaca “Yönetim” olarak adlandırılacaktır) tarafından İş Ortakları, Öğrenci, Stajyer, Çalışanlar, İş başvurusında bulunanlar, Müşteriler kısaca bu metinde “İlgili Kişi” olarak adlandırılacaktır) ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır.

 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İlgili Kişiler’e ait kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Yönetim tarafından sunulan hizmetlerin İlgili Kişiler’in ihtiyaçlarına, faydalanma amaçlarına, yaşam standardı ve kalitelerinin arttırılması, hizmet kalitesinin belirlenmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, güvenliğin sağlanması ilkelerine göre özelleştirilerek İlgili Kişiler’e önerilmesi ve sunulması  için gerekli olan çalışmaların, sunulacak hizmetlerin planlanması ve yürütülmesi, Yönetim tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve hizmetlerden İlgili Kişiler’i faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Yönetim tarafından yürütülen yönetimden doğan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Yönetim’in hizmet ve çalışma stratejilerinin planlanması ve icrası ve Yönetim ve Yönetim ile iş, hizmet veya ticari ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki, teknik ve ticari ve iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

 

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

  1. Kişiler’e ait kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Yönetim tarafından sunulan hizmetlerden İlgili Kişiler’in yararlanabilmesi amacıyla, hizmet kailtesinin arttırlması, hizmet kalitesinin takibi, yeni hizmetler geliştirilmesi, kat mülkiyetindeni, iş kanununundan ve mevzuat kapsamındaki diğer ilgili yasal hükümlerden doğan iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,  güvenlik, Yönetim  tarafından hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Yönetim tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili hizmet birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı süreçlerinin yürütülmesi, Yönetim  ve Yönetim’e bağlı hizmet birimleri tarafından sunulan hizmetlerin icrası ve Yönetim ile işbirliği içisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amaçları dahilinde Yönetim  ile hukuki, idari, ticari ve teknik işbirliği içinde olan gerçek ve tüzel kişilerlerle ve tedarikçileri ile hukuken yetkili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  1. Veriler, elektronik ve/veya fiziki ortamda, kamera kayıtları, fotoğraflar,  bilgi ve başvuru formları, özgeçmişler ve bu form ve özgeçmişlerin elektronik ortama aktarılması ve dosyalanması yoluyla İlgili Kişilerden ve İlgili Kişilerle aralarında hukuki, biyolojik ve organik bağ bulunan 3.kişilerden, İlgili Kişiler’in kişisel verilerinin bulunduğu resmi merciler ve Devlet’in ilgili  kurum ve kuruluşlarından toplanabilmektedir. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok     edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından www.chefremzirestaurant.com/KVKK-Aydinlatma-Metni adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle  Veri Sorumlusu RGC Gıda Catering Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd.  Şti. ‘ne iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

İletilen taleplere ilişkin olarak kural olarak herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Ancak Yönetim’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

RGC Gıda Catering Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd.  Şti. 


Telefon: 0352 234 55 50

E-posta: iletisim@chefremzirestaurant.com

bottom of page